Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

bnbgct06bnbgct07 bnbgct05 bnbgct01 bnbgct02 bnbgct04 

bannertbk5807

icon star001 หน้าแรก

icon star001 ประวัติภูไทคำตากล้า 

icon star001 เว็ปมาสเตอร์

icon star001 ติดต่อเรา

icon star001 แผนที่เทศบาล icon hot02

icon star001 รับฟังความคิดเห็น 

 

menuita6201 

icon show sticky โครงสร้างหน่วยงาน    

icon show sticky ข้อมูลผู้บริหาร

icon show sticky อำนาจหน้าที่

icon show sticky แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

icon show sticky ข้อมูลการติดต่อ

icon show sticky กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

icon show sticky ข่าวประชาสัมพันธ์

icon show sticky Q&A

icon show sticky Social Network

menuita6202

icon show sticky แผนดำเนินงานประจำปี

icon show sticky รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

icon show sticky รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

icon show sticky คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

icon show sticky คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

icon show sticky ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

icon show sticky E-Service

menuita6203

icon show sticky แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

icon show sticky รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

icon show sticky รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

icon show sticky แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

icon show sticky ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

icon show sticky สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

icon show sticky รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

menuita6204

icon show sticky นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

icon show sticky การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

icon show sticky หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

menuita6205

icon show sticky แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

icon show sticky ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

icon show sticky ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

icon show sticky ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

icon show sticky การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

menuita6206

icon show sticky เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

icon show sticky การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

icon show sticky การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

icon show sticky การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

icon show sticky แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

icon show sticky รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน

icon show sticky รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

menuita6207

icon show sticky มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

icon show sticky มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

icon show sticky มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

icon show sticky มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

icon show sticky มาตรการป้องกันการรับสินบน

icon show sticky มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

icon show sticky มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

bannertbk5809 

icon show sticky พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (20 พ.ย. 2562) icon update

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือเทศบาลตำบลคำตากล้า 62 icon update

icon show sticky บุญกฐินเทศบาลฯ ปี 2562 (31 ต.ค. 62) 

icon show sticky วันปิยะมหาราช 2562 (23 ต.ค. 62) 

icon show sticky พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 (13 ต.ค. 62) 

icon show sticky โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 62 (5 ก.ย. 62) 

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัย 3 ปี 2562 (14 ส.ค. 62) 

icon show sticky กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระพันปีหลวง (12 ส.ค .2562) 

icon show sticky กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2562 (28 ก.ค. 62) 

icon show sticky ถวายเทียนพรรษา 62 (12 ก.ค. 62)  

icon show sticky โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกทักษะประชาชน 62 

icon show sticky ประชาคมท้องถิ่นฯ 62 (7 มิ.ย. 62) icon new02

icon show sticky วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย. 62) icon new03

icon show sticky งานสัปดาห์วิสาขบูชา ปี 2562 จังหวัดสกลนคร (18 พ.ค. 62)  icon new

icon show sticky พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

icon show sticky กิจกรรมวันเทศบาล 2562

icon show sticky ประเพณีสงกรานต์คำตากล้า 2562

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562 (1 มี.ค. 62)

icon show sticky โครงการจัดทำแผนชุมชน 62 (17-31 ม.ค. 62)

icon show sticky กิจกรรมเดินรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" 

icon show sticky วันเด็กแห่งชาติ 62 (8 ม.ค. 62) 

icon show sticky ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562 (1 ม.ค. 62)

icon show sticky กิจกรรมแลกของขวัญโรงเรียนผู้สูงอายุฯ (25 ธ.ค. 61) icon hot02

icon show sticky จังหวัดเคลื่อนที่ฯ (20 ธ.ค. 61) icon new

icon show sticky กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9 (5 ธ.ค. 61) 

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ ปี 2561 (22-24 พ.ย. 61)

icon show sticky กฐินเทศบาลฯ 2561 (2 พ.ย. 61)

icon show sticky วันปิยมหาราช 2561 (23 ต.ค. 61) 

icon show sticky กิจกรรมจิตอาสาฯ ปลูกและบำรุงรักษาต้นยางนา (18 ต.ค. 61)

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2561

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2560

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2559

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2558

 

 

 

สำหรับสมาชิก

หน้าแรก

bannertbk5806

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข้ม) ติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคา วันที่ 26 ก.พ. 2559 - 7 มี .ค. 2559 icon update

icon pdf ประกาศฯ เรื่องแก้ไขประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เทศบาลตำบลคำตากล้า 

icon pdf ประกาศฯ เรื่องสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เทศบาลตำบลคำตากล้า icon new

icon pdf ประกาศฯ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) icon new02

 

 

 

 

bannertbk5804

 

 

 

 

 

 

 

bannertbk5805

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติภูไทคำตากล้า

pawatkhamtakla5701

                  ประวัติ "ภูไทคำตากล้า"

ขอย้อนรอยภูมิประวัติอันยิ่งใหญ่     ชาวภูไทคำตากล้าสง่าศรี

เกียรติภูมิชาวภูไทถิ่นคนดี                            ประวัติมีคำบอกกล่าวยาวนาน

          ถิ่นเดิมอยู่เมืองบกและเมืองวัง     หรือเมืองวังอั่งคำเป็นถิ่นฐาน

อยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงแต่กาลก่อน            ร่วมสร้างบ้านปลูกเรือนเหย้าเผ่าภูไท

pawatkhamtakla5702

pawatkhamtakla5703

          ปีสองพันสี่ร้อยได้ย้ายถิ่น               จากดินแดนถิ่นที่เคยอาศัย

อพยพข้ามน้ำโขงสู่แดนไทย                    ตั้งรกรากปักไว้ที่เมืองเว

          แขวงเมืองไทรบุรีเป็นที่มั่น              เมืองเรณูปัจจุบันอย่าหันเห

อุดมดีทรัพย์ในดินสินทั้งเพ                        ไม่ร่อนเร่แรมร้างห่างไกลเมือง

          เกิดคนดีชื่อว่า"ท้าวสีหราช"             ท่านเก่งกาจสามารถปราดเปรื่อง

ได้สมัครเป็นทหารป้องกันเมือง                   สร้างความดีชื่อเรื่องระบือไกล

pawatkhamtakla5704

pawatkhamtakla5705

          ได้เป็น"หลวงคำมุงคุณอาณาเขต"      ป้องกันเหตุเภทภัยชาวเมืองได้

ทุกคนต่างเคารพท่านด้วยจริงใจ                    ดูแลให้บ้านเมืองสุขเสมอมา

          ไม่นานนักเกิดสงครามฝั่งซ้ายโขง      ท่านออกโรงยกทัพไปประจันหน้า

ปราบศึกใหญ่แต่ต้องพ่ายแพ้กลับมา             เพราะเหตุฆ่าฟันสตรีเพราะจำใจ

          ท่านเกิดท้อรันทดใจหดหู่                ต้องอดสูเศร้าสลดสุดอดได้

พาทหารหนีกลับระงับใจ                            เป็นเหตุให้ต้องโทษผิดอนิจจา

          มีช้างเจ็ดม้าสิบเอ็ดวัวสิบสี่              ไม่รอรีเกณฑ์กันโกลาหล

บ้างขับเกวียนเดินทางเท้าเข้าสกล             สู้ดั้นด้นพ้นป่าพนาสี

          ถึงพรรณนานิคมก็หยุดพัก              จะตั้งหลักหรือไม่ก็ใช่ที่

ต้องรอนแรมเดินทางต่ออีกที                    ถึงถิ่นที่บ้านนาเหลืองบ้านนาบัว

          ได้ตกลงทำสวนทำนาไร่                 แต่ห่างไกลน้ำแล้งแห้งขอดทั่ว

อัตคัดฝืดเคืองทุกครอบครัว                      เดือดร้อนทั่วจึงโยกย้ายถ่ายเทไป

          เดินทางมาถึงบ้านท่ากกแดง           ตั้งหลักแหล่งหวังทำนาและทำไร่

เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดชาวภูไท           ไม่ทันไรต้องทิ้งบ้านเช่นผ่านมา

pawatkhamtakla5707

pawatkhamtakla5706

          ข้ามแม่น้ำสงครามมาก่อตั้ง            รวมพลังสร้างหมู่บ้านคำตากล้า

เป็นดินแดนถิ่นอุดมทั้งข้าวปลา                จะทำนาทำไร่ได้ผลดี

          ต่างทำมาหากินบนถิ่นสุข               ลืมความทุกข์ที่ผ่านพ้นบนวิถี

สืบเชื้อสายชาวภูไทชั่วตาปี                      สิ้นท้าวศรีหราชขาดผู้นำ

          ได้ยกให้ท้าวกาลูเป็นหัวหน้า           ดูแลชาวประชาให้ชุ่มฉ่ำ

ขึ้นตำบลคูสะคามถิ่นน้ำดำ                        เมืองผู้นำอำเภอคือวานร

pawatkhamtakla5708

pawatkhamtakla57081

          ย่างสองพันสี่ร้อยห้าสิบเก้า           หมู่บ้านเราได้เป็นตำบลก่อน

แต่ก็ยังขึ้นตรงกับวานร                            นายไกรษร  ศรีสุราช  เป็นกำนัน

          มีตำแหน่งเป็น"ขุนศรีสุรเกษม"     ต่างปรีดิ์เปรมท่านปัดทุกข์ให้สุขสันต์

ต้นตระกูล"ศรีสุราช"ที่รู้กัน                      ด้วยยึดมั่นคุณธรรมนำชีวี

          ไม่นานนักเป็นอำเภอคำตากล้า         ทุกถ้วนหน้ามีสง่าเชิดราศรี

ชาวภูไทกลมเกลียวมั่นสามัคคี                    ครองชีวีสงบสุขตราบทุกวัน.

 

pawatkhamtakla5709

pawatkhamtakla5710

pawatkhamtakla5711

pawatkhamtakla5712

pawatkhamtakla5713

pawatkhamtakla5714

pawatkhamtakla5715

pawatkhamtakla5716

pawatkhamtakla5717

pawatkhamtakla5718

pawatkhamtakla5719

pawatkhamtakla5720

pawatkhamtakla5721

pawatkhamtakla5724

pawatkhamtakla5725

pawatkhamtakla5726

pawatkhamtakla5727

pawatkhamtakla5728

pawatkhamtakla5729

pawatkhamtakla5730

> บันทึกภาพ/ประชาสัมพันธ์โดย... เว็ปมาสเตอร์ (ฉลามขาว)

backhome

 

 

 

ติดต่อเรา

 

หมายเลขโทรศัพท์  เทศบาลตำบลคำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร
ส่วนราชการ โทรศัพท์ โทรสาร
 1. คณะผู้บริหาร 042 - 796472  
 2. ปลัดเทศบาลฯ - รองปลัดเทศบาลฯ 042 - 796472  
 3. สำนักปลัดเทศบาล 042 - 796043  
 4. กองคลัง 042 - 796043
042 - 796576
 5. กองสวัสดิการสังคม 042 - 796043  
 6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 042 - 796043  
 7. กองวิชาการและแผนงาน 042 - 796472  
 8. กองการศึกษา 042 - 796472  
 9. กองช่าง 042 - 796472  
 10. โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 042 - 796467  042 - 796467
 11. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042 - 796525  
     

 

 

 

 

 

 

 

 


bannertbk5804

 

  icon red1ac  ขอเชิญเที่ยวงาน... งานประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ ประจำปี 2562 (11-12 พ.ย. 62) icon update

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - แผนกงาารจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลคำตากล้า icon update 

 

 icon pdf  ประกาศฯ แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เทศบาลตำบลคำตากล้า

 

  icon pdf  ประชาสัมพันธ์... งบแสดงฐานะการเงินเทศบาลตำบลคำตากล้า ปี 2562

 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา 

 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา (สอบวันที่ 2 ก.ย. 62) 

 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ปีภาษี 2562 , ประกาศฯ เรื่องการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครื่งรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2562 

 

 icon pdf  ประกาศฯ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา (สมัครวันที่ 19-29 ส.ค. 62) 

 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของคนพิการที่เสียชีวิต (1.นางบุญมี   ศรีสุราช , 2.นายจำปี   บานใจ , 3.นายทองพันธ์   บุตรละคร)

 

 icon pdf  ประกาศฯ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

 icon pdf  ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

 icon pdf  ประกาศฯ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตำแหน่ง (สมัครวันที่ 1-11 ก.ค. 62)

 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

 icon pdf  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2562

 

 

 icon pdf  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2562

 

 

 icon pdf   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2562

 

 

  icon pdf  กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 (เทศบาลตำบลคำตากล้า)

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 

 

  icon pdf  ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ปี 2562 

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

  icon pdf  ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 2 อัตรา

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาฯ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 2 อัตรา 

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

 

 icon pdf  ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาลสังกัดสถานศึกษา ตำแหน่งครู คศ.1 จำนวน 3 อัตรา (สาขาวิชาเอกภาษาไทย,วิทยาศาสตร์ทั่วไป,คอมพิวเตอร์,พลศึกษา,สังคมศึกษา,ศิลปกรรม และคณิตศาสตร์)

 

  icon pdf  ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2561 

 

  icon pdf  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

 

  icon pdf  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

 

  icon pdf  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 60

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้คู่มือประชาชนของ อปท. (เทศบาลตำบลคำตากล้า)  

 

 

bannertbk58066

 

   icon pdf  โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ไหล่ทางถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลคำตากล้า วงเงินงบประมาณ 200,000 บาท icon update

 

   icon pdf  โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำตากล้า วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท icon update

 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแรงต่ำฯ 250,000 บาท 

 

   icon pdf  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เทศบาลตำบลคำตากล้า (102,000 บาท) ปีงบประมาณ 2561 

 

   icon pdf  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561

 

   icon pdf  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

 

   icon pdf  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 

 

   icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศเผยแพร่ราคากลางฯ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง BOQ จำนวน 2 โครงการ คือ 1.โครงการต่อเติมห้องเรียนระดับชั้น ป.1 และ 2.โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 (แบบถุง)  

 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำฯ ราคากลาง 150,000 บาท 

 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 

 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 งบประมาณ 163,842 บาท icon update

 

   icon pdf  ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง BOQ จำนวน 3 โครงการ icon update

 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560  

 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อต้นดอกดาวเรืองฯ จำนวน 20,000 ต้น 

 

   icon pdf  ประกาศฯ เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 

 

   icon pdf  ประกาศฯ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาย 30 หมู่ 2 ชุมชนโคกอุดม (ราคากลาง 580,000 บาท)

 

 

gifalgttbk6201 

 

 

bannertbk5825

 

 

 

 

ข่าวเปิดสอบทั่วไทย

 

 

 

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

bannertbk5901

unnamed1 unnamed2

bannertbk5803

bannerweblink255801

gifbannerweblink255802

gifbannerweblink255803

gifbannerweblink255804

gifbannerweblink255805

gifbannerweblink255806

bannerprmoi6201

gifbannerweblink255903

banner 100-103

gifbannerweblink255904

gifnumfai6101

gifbannerctdataktk6202

bannerfbtbk6201

 

 

December 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

3678709
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1531
1762
11745
3639281
11745
126471
3678709
Your IP: 18.207.255.49
Server Time: 2019-12-06 12:35:35

คุณประทับใจงานประเพณีใดมากที่สุด

ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ - 50%
ประเพณีแห่ดาว - 0%
ประเพณีบุญเดือนสาม - 0%
ประเพณีสงกรานต์ - 50%
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: 17 ธ.ค. 2015 - 00:00

เทศบาลตำบลคำตากล้า  262 หมู่ที่ 11 บ.บ่อคำ  ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร 47250

โทรศัพท์ 042-796-043 , 042-796-472 , 042-796-525  โทรสาร 042-796-576

อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.