Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

bnbgct06bnbgct07 bnbgct05 bnbgct01 bnbgct02 bnbgct04 

bannertbk5807

icon star001 หน้าแรก

icon star001 ประวัติภูไทคำตากล้า 

icon star001 เว็ปมาสเตอร์

icon star001 ติดต่อเรา

icon star001 แผนที่เทศบาล icon hot02

icon star001 รับฟังความคิดเห็น 

 

menuita6201 

icon show sticky โครงสร้างหน่วยงาน    

icon show sticky ข้อมูลผู้บริหาร

icon show sticky อำนาจหน้าที่

icon show sticky แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

icon show sticky ข้อมูลการติดต่อ

icon show sticky กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

icon show sticky ข่าวประชาสัมพันธ์

icon show sticky Q&A

icon show sticky Social Network

menuita6202

icon show sticky แผนดำเนินงานประจำปี

icon show sticky รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

icon show sticky รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

icon show sticky คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

icon show sticky คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

icon show sticky ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

icon show sticky E-Service

menuita6203

icon show sticky แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

icon show sticky รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

icon show sticky รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

icon show sticky แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

icon show sticky ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

icon show sticky สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

icon show sticky รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

menuita6204

icon show sticky นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

icon show sticky การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

icon show sticky หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

menuita6205

icon show sticky แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

icon show sticky ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

icon show sticky ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

icon show sticky ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

icon show sticky การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

menuita6206

icon show sticky เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

icon show sticky การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

icon show sticky การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

icon show sticky การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

icon show sticky แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

icon show sticky รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน

icon show sticky รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

menuita6207

icon show sticky มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

icon show sticky มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

icon show sticky มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

icon show sticky มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

icon show sticky มาตรการป้องกันการรับสินบน

icon show sticky มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

icon show sticky มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

bannertbk5809

icon show sticky วันเด็กแห่งชาติ 2563 (10 ม.ค. 63) icon update

icon show sticky ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ (1 ม.ค. 63) icon update

icon show sticky ขบวนแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส 62 (24 ธ.ค. 62) 

icon show sticky กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ (9 ธ.ค. 62) 

icon show sticky พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (20 พ.ย. 2562) 

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือเทศบาลตำบลคำตากล้า 62

icon show sticky บุญกฐินเทศบาลฯ ปี 2562 (31 ต.ค. 62) 

icon show sticky วันปิยะมหาราช 2562 (23 ต.ค. 62) 

icon show sticky พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 (13 ต.ค. 62) 

icon show sticky โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 62 (5 ก.ย. 62) 

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัย 3 ปี 2562 (14 ส.ค. 62) 

icon show sticky กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระพันปีหลวง (12 ส.ค .2562) 

icon show sticky กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2562 (28 ก.ค. 62) 

icon show sticky ถวายเทียนพรรษา 62 (12 ก.ค. 62)  

icon show sticky โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกทักษะประชาชน 62 

icon show sticky ประชาคมท้องถิ่นฯ 62 (7 มิ.ย. 62) icon new02

icon show sticky วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย. 62) icon new03

icon show sticky งานสัปดาห์วิสาขบูชา ปี 2562 จังหวัดสกลนคร (18 พ.ค. 62)  icon new

icon show sticky พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

icon show sticky กิจกรรมวันเทศบาล 2562

icon show sticky ประเพณีสงกรานต์คำตากล้า 2562

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562 (1 มี.ค. 62)

icon show sticky โครงการจัดทำแผนชุมชน 62 (17-31 ม.ค. 62)

icon show sticky กิจกรรมเดินรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" 

icon show sticky วันเด็กแห่งชาติ 62 (8 ม.ค. 62) 

icon show sticky ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562 (1 ม.ค. 62)

icon show sticky กิจกรรมแลกของขวัญโรงเรียนผู้สูงอายุฯ (25 ธ.ค. 61) icon hot02

icon show sticky จังหวัดเคลื่อนที่ฯ (20 ธ.ค. 61) icon new

icon show sticky กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9 (5 ธ.ค. 61) 

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ ปี 2561 (22-24 พ.ย. 61)

icon show sticky กฐินเทศบาลฯ 2561 (2 พ.ย. 61)

icon show sticky วันปิยมหาราช 2561 (23 ต.ค. 61) 

icon show sticky กิจกรรมจิตอาสาฯ ปลูกและบำรุงรักษาต้นยางนา (18 ต.ค. 61)

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2561

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2560

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2559

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2558

 

 

 

สำหรับสมาชิก

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 58

daydek5850

   > กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 (โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า) เทศบาลตำบลคำตากล้า  ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคำตากล้า  คณะครู  และผู้ปกครอง  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย  อาทิเช่น 1.การแสดงเครื่องร่อนพารามอเตอร์  2.การแสดงของนักเรียน  3.การแสดงมายากลโดยคณะ "เพชรเมจิกมายากล" (จากจังหวัดนครราชสีมา)  4.กิจกรรมเล่นเกมชิงรางวัล  5.กิจกรรมแจกของขวัญวันเด็ก  ซึ่งคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้คือ "ความรู้  คู่คุณธรรม  นำสู่อนาคต".

daydek5801

daydek5802

daydek5803

daydek5804

daydek5805

daydek5806

daydek5807

daydek5808

daydek5809

daydek5810

daydek5811

daydek5812

daydek5813

daydek5814

daydek5815

daydek5816

daydek5817

daydek5818

     ^ นายวรรณที  ศรีโนนยาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  กล่าวรายงานการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2558 (โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า)

daydek5819

daydek5820

daydek5821

daydek5822

daydek5824

daydek5859

daydek5825

daydek5826

      ^ นายนคร   ศิริปริญญานันท์  นายอำเภอคำตากล้า  กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2558 (โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า)

daydek5827

daydek5828

daydek5829

daydek5830

     ^ นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ  อ่านสาส์นวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี  ประจำปี 2558

daydek5831

daydek5832

daydek5833

daydek5834

daydek5835

^ "เพชรเมจิกมายากล" (จากจังหวัดนครราชสีมา)

daydek5836

daydek5837

daydek5838

daydek5839

daydek5840

daydek5841

daydek5842

     ^ นายศรายุทธ   สำราญวงศ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  มอบของรางวัลแก่นักแสดงฯ กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2558 (โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า)

daydek5843

daydek5844

     ^ นายสุชาติ  หนูแป้น  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า มอบของรางวัลให้แก่นักแสดง  กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2558 (โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า)

daydek5845

daydek5846

daydek5847

daydek5848

daydek5849

daydek5850

daydek5851

daydek5852

daydek5853

daydek5854

daydek5855

daydek5856

daydek5857

daydek5858

บันทึกภาพ/อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome

 

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลคำตากล้า

opencenterktk5801

  > พิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 นายปริญญา  นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล  และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลคำตากล้า ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  โดยทางกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้ประสานโครงการฯ และได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร  ทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ชุมชนสร้างคำ  ตำบลคำตากล้า  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร.

opencenterktk5802

opencenterktk5803

opencenterktk5804

opencenterktk5805

opencenterktk5806

opencenterktk5807

opencenterktk5808

opencenterktk5809

opencenterktk5810

opencenterktk5811

opencenterktk5812

opencenterktk5813

opencenterktk5814

opencenterktk5815

opencenterktk5829

opencenterktk5816

opencenterktk5817

opencenterktk5818

opencenterktk5819

opencenterktk5820

opencenterktk5821

opencenterktk5822

opencenterktk5823

opencenterktk5824

opencenterktk5825

opencenterktk5826

opencenterktk5827

opencenterktk5828

opencenterktk5830

opencenterktk5831

opencenterktk5832

opencenterktk5833

opencenterktk5834

opencenterktk5835

opencenterktk5836

opencenterktk5837

opencenterktk5838

opencenterktk5839

opencenterktk5840

opencenterktk5841

opencenterktk5842

opencenterktk5843 

 opencenterktk5844

 opencenterktk5845

 opencenterktk5846

 opencenterktk5847

 opencenterktk5848

 opencenterktk5849

 opencenterktk5850

 opencenterktk5851

opencenterktk5852 

opencenterktk5853

opencenterktk5854

opencenterktk5855

opencenterktk5856

opencenterktk5857

> บันทึกภาพ/อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมรับรองแผนชุมชนฯ ปี 58

rrpssktk5801

   > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมประชุมรับรองแผนชุมชนฯ ประจำปี 2558  ซึ่งกองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลคำตากล้า  ร่วมกับ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำตากล้า  เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้รับรองแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน แล้วบรรจุเข้าในแผนพัฒนาเทศบาลฯ ต่อไป เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า (แห่งใหม่).

rrpssktk5802

rrpssktk5803

rrpssktk5804

rrpssktk5805

rrpssktk5806

rrpssktk5807

rrpssktk5808

rrpssktk5809

rrpssktk5810

rrpssktk5811

rrpssktk5812

rrpssktk5813

rrpssktk5814

rrpssktk5815

rrpssktk5816

rrpssktk5817

rrpssktk5818

> บันทึกภาพ/อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome

 

ประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

ggptntbk5801

   > ประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำตากล้า (แห่งใหม่) นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  เป็นประธานในการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  จำนวน 6 คน , คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  จำนวน 3 คน  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน 2 คน  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548. 

ggptntbk5802

 

ggptntbk5803

ggptntbk5804

ggptntbk5805

ggptntbk5806

ggptntbk5807

ggptntbk5808

ggptntbk5809

ggptntbk5810

ggptntbk5811

ggptntbk5812

ggptntbk5813

ggptntbk5801

ggptntbk5814

ggptntbk5815

ggptntbk5816

ggptntbk58161

ggptntbk5817

      ^ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  จำนวน 6 คน  ประกอบด้วย 1.นายสีนวน  สุดชาวงศ์  2.นายบุญสวน   เชื้อคง  3.นางวาสนา   เจริญบุญ  4.นางราตรี  ศาลาแก้ว   5.นายบุญมี   ใจสว่าง  6.นางวันนี   สุระสาย

ggptntbk5818

       ^ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 3 คน  ประกอบด้วย  1.นายสนธยา   หล้าหิบ  2.นายโยคี   ทาวงศ์ษา  3.นายสาทิศ   อ่อนละมุล 

ggptntbk5819

        ^ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน 2 คน  ประกอบด้วย  1.นายทองใส   ผลาวงศ์  2.นายองอาจ   อุประ

 

> บันทึกภาพ/อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome

 

 

 

 

 

 


bannertbk5804

 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง) 1 อัตรา icon update

 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำตากล้า (กกต. สกลนคร) icon update

 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง) 1 อัตรา icon update

 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคำตากล้า

 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องุถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 

 

  icon red1ac  ขอเชิญเที่ยวงาน... งานประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ ประจำปี 2562 (11-12 พ.ย. 62) 

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - แผนกงาารจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลคำตากล้า  

 

 icon pdf  ประกาศฯ แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เทศบาลตำบลคำตากล้า

 

  icon pdf  ประชาสัมพันธ์... งบแสดงฐานะการเงินเทศบาลตำบลคำตากล้า ปี 2562

 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา 

 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา (สอบวันที่ 2 ก.ย. 62) 

 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ปีภาษี 2562 , ประกาศฯ เรื่องการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครื่งรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2562 

 

 icon pdf  ประกาศฯ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา (สมัครวันที่ 19-29 ส.ค. 62) 

 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของคนพิการที่เสียชีวิต (1.นางบุญมี   ศรีสุราช , 2.นายจำปี   บานใจ , 3.นายทองพันธ์   บุตรละคร)

 

 icon pdf  ประกาศฯ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

 icon pdf  ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

 icon pdf  ประกาศฯ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตำแหน่ง (สมัครวันที่ 1-11 ก.ค. 62)

 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

 icon pdf  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2562

 

 

 icon pdf  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2562

 

 

 icon pdf   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2562

 

 

  icon pdf  กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 (เทศบาลตำบลคำตากล้า)

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 

 

  icon pdf  ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ปี 2562 

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

  icon pdf  ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 2 อัตรา

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาฯ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 2 อัตรา 

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

 

 icon pdf  ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาลสังกัดสถานศึกษา ตำแหน่งครู คศ.1 จำนวน 3 อัตรา (สาขาวิชาเอกภาษาไทย,วิทยาศาสตร์ทั่วไป,คอมพิวเตอร์,พลศึกษา,สังคมศึกษา,ศิลปกรรม และคณิตศาสตร์)

 

  icon pdf  ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2561 

 

  icon pdf  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

 

  icon pdf  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

 

  icon pdf  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 60

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้คู่มือประชาชนของ อปท. (เทศบาลตำบลคำตากล้า)  

 

 

bannertbk58066

 

   icon pdf  โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ไหล่ทางถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลคำตากล้า วงเงินงบประมาณ 200,000 บาท icon update

 

   icon pdf  โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำตากล้า วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท icon update

 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแรงต่ำฯ 250,000 บาท 

 

   icon pdf  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เทศบาลตำบลคำตากล้า (102,000 บาท) ปีงบประมาณ 2561 

 

   icon pdf  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561

 

   icon pdf  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

 

   icon pdf  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 

 

   icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศเผยแพร่ราคากลางฯ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง BOQ จำนวน 2 โครงการ คือ 1.โครงการต่อเติมห้องเรียนระดับชั้น ป.1 และ 2.โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 (แบบถุง)  

 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำฯ ราคากลาง 150,000 บาท 

 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 

 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 งบประมาณ 163,842 บาท icon update

 

   icon pdf  ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง BOQ จำนวน 3 โครงการ icon update

 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560  

 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อต้นดอกดาวเรืองฯ จำนวน 20,000 ต้น 

 

   icon pdf  ประกาศฯ เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 

 

   icon pdf  ประกาศฯ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาย 30 หมู่ 2 ชุมชนโคกอุดม (ราคากลาง 580,000 บาท)

 

 

gifalgttbk6201 

 

 

bannertbk5825

 

 

 

 

ข่าวเปิดสอบทั่วไทย

 

 

 

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

bannertbk5901

unnamed1 unnamed2

bannertbk5803

bannerweblink255801

gifbannerweblink255802

gifbannerweblink255803

gifbannerweblink255804

gifbannerweblink255805

gifbannerweblink255806

bannerprmoi6201

gifbannerweblink255903

banner 100-103

gifbannerweblink255904

gifnumfai6101

gifbannerctdataktk6202

bannerfbtbk6201

 

 

February 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

3858814
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1548
3036
6318
3828295
51677
67001
3858814
Your IP: 3.230.148.211
Server Time: 2020-02-25 21:19:11

คุณประทับใจงานประเพณีใดมากที่สุด

ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ - 50%
ประเพณีแห่ดาว - 0%
ประเพณีบุญเดือนสาม - 0%
ประเพณีสงกรานต์ - 50%
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: 17 ธ.ค. 2015 - 00:00

เทศบาลตำบลคำตากล้า  262 หมู่ที่ 11 บ.บ่อคำ  ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร 47250

โทรศัพท์ 042-796-043 , 042-796-472 , 042-796-525  โทรสาร 042-796-576

อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.