ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 3 ปี 2561 (14 ส.ค. 61)

sapatbk14086110

  > เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำตากล้า ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 และได้มีมติให้ความเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ประจำปี 2562 ซึ่งเสนอโดยนายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า (มติเห็นชอบ 11 เสียง , งดออกเสียง 1 เสียง).

sapatbk14086102

sapatbk14086103

sapatbk14086104

sapatbk14086105

sapatbk14086106

sapatbk14086107

sapatbk14086108

sapatbk14086109

 

backhome