Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

bnbgct06bnbgct07 bnbgct05 bnbgct01 bnbgct02 bnbgct04 

bannertbk5807

icon star001 หน้าแรก

icon star001 วิสัยทัศน์

icon star001 คณะผู้บริหารฯ icon new02

icon star001 สมาชิกสภาเทศบาล icon new02

icon star001 ประวัติภูไทคำตากล้า 

icon star001 เว็ปมาสเตอร์

icon star001 ติดต่อเรา

icon star001 แผนที่เทศบาล icon hot02

icon star001 รับฟังความคิดเห็น 

icon star001 โทรศัพท์สายด่วน สายตรง 

icon star001 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการฯ

QR EIT 66

^ ช่องทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำตากล้า (EIT)

 

icon pdf ประกาศผลการประเมิน ITA ปี 2565 

 

menuita6201 

icon show sticky โครงสร้าง    

icon show sticky ข้อมูลผู้บริหาร 

icon show sticky อำนาจหน้าที่

icon show sticky แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  

icon show sticky ข้อมูลการติดต่อ

icon show sticky กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

icon show sticky ข่าวประชาสัมพันธ์

icon show sticky Q&A 

icon show sticky Social Network

icon show sticky นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

menuita6202

icon show sticky แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 

icon show sticky รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

icon show sticky รายงานผลการดำเนินงานประจำปี     

icon show sticky คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

icon show sticky คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

icon show sticky ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

icon show sticky รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

icon show sticky E-Service

menuita6601

icon show sticky แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

icon show sticky ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

icon show sticky สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

icon show sticky รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  

menuita6204

icon show sticky นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

icon show sticky การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

icon show sticky หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

icon show sticky รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

menuita6205

icon show sticky แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

icon show sticky ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

icon show sticky ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

icon show sticky การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

menuita6206

icon show sticky ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No  Gift  Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

icon show sticky การสร้างวัฒนธรรม No  Gift  Policy 

icon show sticky รายงานผลตามนโยบาย No  Gift  Policy

icon show sticky การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

icon show sticky การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

icon show sticky แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

icon show sticky รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน 

icon show sticky รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

menuita6603

icon show sticky ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

icon show sticky การขับเคลื่อนจริยธรรม

icon show sticky การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

icon show sticky มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

icon show sticky การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

 

bannertbk5809

icon show sticky ประเพณีสงกรานต์คำตากล้า 2566 icon update

icon show sticky พิธีทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ 2566 icon update

icon show sticky ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2566 (1 ม.ค. 66) 

icon show sticky พิธีบวงสรวงเลี้ยงศาลปู่ตาแสง (18 ธ.ค. 65) 

icon show sticky ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (16 ธ.ค. 65) 

icon show sticky กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2565 

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง - แข่งเรือ 2565 (8-9-10 พ.ย. 65) 

icon show sticky กิจกรรมวันปิยะมหาราช 2565 (23 ต.ค. 65) 

icon show sticky ประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ปี 2566

icon show sticky กฐินเทศบาลฯ ปี 2565 (18 ต.ค. 65) icon hot02

icon show sticky โครงการอิ่มอุ่นไอรัก ทอถักสายใย 65 icon new02

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 icon new03

icon show sticky วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 ก.ค. 65 

icon show sticky โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 65 

icon show sticky พิธีถวายเทียนพรรษาฯ วัดมหาชัย (12 ก.ค. 65)

icon show sticky โครงการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะฯ (29 มิ.ย. 65)

icon show sticky โครงการแปรรูปและถนอมอาหารจากเนื้อสัตว์ (25-27 มิ.ย. 65)

icon show sticky วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย. 65)

icon show sticky กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ 65 (12 พ.ค. 65) icon new02

icon show sticky กิจกรรมแลกของขวัญโรงเรียนผู้สูงอายุฯ (29 ธ.ค. 64)

icon show sticky โครงการสร้างสุขเสริมกำลังใจฯ ปี 2564

icon show sticky ผ้าป่าเทศบาลตำบลคำตากล้า ปี 2564 (25 ธ.ค. 64) 

icon show sticky เทศกาลแห่ดาวคำตากล้า 64 (24 ธ.ค. 64)

icon show sticky กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 64 (9 ธ.ค. 64)

icon show sticky กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2564 (5 ธ.ค. 64) 

icon show sticky ประขุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (28 ต.ค. 64)

icon show sticky ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

icon show sticky กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 64

icon show sticky ประชุมฯ พิจารณาแผนดำเนินงาน ป๊ 2565 (17 ก.ย. 64)

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2564 (27 ส.ค. 64)

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 (19 ก.ค. 64)

icon show sticky มอบหน้ากากอนามัยฯ 64 (1 ก.ค. 64)

icon show sticky กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ 64

icon show sticky ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปี 2561-2565

icon show sticky ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 63 (24 พ.ย. 63)

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง 63 (31ต.ค. 63)

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2563 

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2562

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2561

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2560

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2559

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2558

 

 

 

สำหรับสมาชิก

ประเพณีถวายเทียนพรรษาฯ วัดมหาชัย (12 ก.ค. 65)

tenpansa6501

???? วันที่ 12 ก.ค. 2565 นายบูรณะ   ศรีสุราช  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ผู้นำชุมชน นักเรียนโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า และพุทธศาสนิกชน ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมหาชัย บ้านหนองพอกน้อย ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร (สาธุอนุโมทนาครับ).

tenpansa6502

tenpansa6503

tenpansa6504

tenpansa6505

tenpansa6506

tenpansa6507

tenpansa6508

tenpansa6509

tenpansa6510

tenpansa6511

tenpansa6512

backhome

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

 

bu 1  สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

 

 

bannerevent6501

 

???? สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ตามลิงค์นี้ครับ https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/form/

 

 

no-gift05

 

 

bannertbk5804

 

recycletbk65

 

giftenpansa65

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ุ6 อัตรา) icon update

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ุ6 อัตรา) icon new

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ุ6 อัตรา) 

 

icon pdf ประชาสัมพันธ์... การตรวจสอบรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2565

 

???? ประชาสัมพันธ์... งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลคำตากล้า (13 เม.ย. 66) 
 

icon pdf  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของเทศบาล) หรือประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลคำตากล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

 

icon pdf  ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา icon update

 

icon pdf  ประกาศผลการประเมิน ITA ปี 2565 

 

icon pdf  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการฯ

 

icon pdf  สิทธิสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุ (แผ่นพับ)

 

icon pdf  สิทธิสวัสดิการและการดูแลคนพิการ (แผ่นพับ)

 

icon bullet  ประกาศฯ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำตากล้า เรื่องตลาด พ.ศ..... icon new02

 

icon bullet ขอเชิญตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำตากล้า เรื่องตลาด พ.ศ..... icon new

 

icon bullet  ประกาศฯ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำตากล้า เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.....icon new02

 

icon bullet ขอเชิญตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำตากล้า เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ..... icon new

 

icon pdf  สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 

 

icon pdf  ประกาศฯ แก้ไขกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

 

icon pdf  ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 

 

icon pdf  ประชาสัมพันธ์.... ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 

 

icon pdf  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2565 

 

icon pdf  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2565 

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการปรับปรุงตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566  

 

icon pdf  ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
 

icon pdf  แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลคำตากล้า 

 

icon pdf  ประกาศฯ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2566

 

icon pdf  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (เทศบาลตำบลคำตากล้า) icon new

 

icon pdf  ประชาสัมพันธ์... จุดบริการจุดรับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (อำเภอคำตากล้า) ระหว่างวันที่ 5 กันยายน - 19 ตุลาคม 2565  

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) 

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 อัตรา 

 

icon pdf   แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลคำตากล้า พ.ศ.2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2565

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการรับสมัครพนักงานทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 อัตรา 

 

icon pdf   ประกาศฯ เรื่องผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 3 ปี 2565  icon new

 

icon pdf   ประชาสัมพันธ์... กำหนดการบริการพ่นหมอกควันและพ่นสารกำจัดยุงลายฯ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี  2565 

 

icon pdf  ประกาศฯ ขยายกำหนดเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 

 

icon pdf  ประชาสัมพันธ์ รับโอนย้าย ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทต.คำตากล้า  

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 2 ปี 2565  

 

icon pdf  ประชาสัมพันธ์ การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565  

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของเทศบาล) เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลคำตากล้า 

 

icon pdf  ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ ปี 65 (3 อัตรา)  
 

icon pdf  ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี 65 (3 อัตรา) 

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 1 ปี 2565  

 

 

icon pdf  ประกาศฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564  

 

icon pdf  ประกาศฯ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี 65 (3 อัตรา)  

icon pdf   ประกาศฯ เรื่องยกเลิกประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 2565 (ภารกิจ 2 อัตรา) 

 

 

icon pdf  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565  

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2565  

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลคำตากล้า 

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

icon pdf   ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ของเทศบาลตำบลคำตากล้า  

 

icon pdf   ประกาศฯ เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การโอนงานกิจการประปาเทศบาลตำบลคำตากล้าให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของเทศบาลฯ) เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลคำตากล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 icon new02

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563  

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

 

icon pdf  ระกาศฯ เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  

 

 

icon pdf ประกาศฯ เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลคำตากล้า  

 

icon pdf   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1   

 

icon pdf   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

 

 

bannertbk58066

 

icon pdf  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย 30 หลังโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ งบประมาณ 513,915.67 บาท icon update

 

icon pdf  ประกาศฯ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3 ปี 2566  icon new

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ุ6 อัตรา) 

 

icon pdf  ประกาศฯ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2 ปี 2566 

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตเดิม ถนนสาย 41 (บ้านหนองบก-บ้านสร้างคำ) งบประมาณ 2,899,344.87 บาท 

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีตเดิม ถนนสาย 33 (บ้านนาคำ-บ้านวังเวิน) งบประมาณ 2,549,516.26 บาท 

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 4 ปี 2565 

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 

 

icon pdf  รายละเอียด...โครงการบูรณะผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย 23 (หน้าการไฟฟ้าอำเภอคำตากล้า) ชุมชนบ่อคำ หมู่ที่ 11 งบประมาณ 1,440,000 บาท 

 

icon pdf  รายละเอียด...โครงการบูรณะผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย 50 (บ้านสร้างคำ – หนองสามขา) บ้านสร้างคำ หมู่ที่ 9 งบประมาณ 3,145,000 บาท 

 

icon pdf  รายละเอียด...โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย 22 (บ้านบ่อคำ – บ้านทุ่งดู่) ชุมชนบ่อคำ หมู่ที่ 11 งบประมาณ 1,759,000 บาท

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

icon pdf  ประกาศฯ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 

 

 

bannertbk5825

 

 

 

 

ข่าวเปิดสอบทั่วไทย

 

 

 

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

bannertbk5901

unnamed1 unnamed2

bannertbk5803

bannerweblink255801

gifbannerweblink255802

gifbannerweblink255803

gifbannerweblink255804

gifbannerweblink255805

gifbannerweblink255806

bannerprmoi6201

gifbannerweblink255903

banner 100-103

gifbannerweblink255904

gifnumfai6101

gifbannerctdataktk6202

bannerfbtbk6201

pupigan250

 

September 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

6750668
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1962
3029
13258
6713515
47440
74719
6750668
Your IP: 3.236.237.61
Server Time: 2023-09-22 22:51:43

แบบประเมินผลความพึงพอใจในบริการ (Poll)

มากที่สุด - 33.3%
มาก - 42.9%
ปานกลาง - 4.8%
น้อย - 0%
น้อยที่สุด - 19%

Total votes: 21
The voting for this poll has ended on: 18 ก.ย. 2022 - 00:00

เทศบาลตำบลคำตากล้า  262 หมู่ที่ 11 บ.บ่อคำ  ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร 47250

โทรศัพท์ 042-796-043 , 042-796-472 , 042-796-525  โทรสาร 042-796-576

อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.