สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำตากล้า

  นายบูรณะ ศรีสุราช นายฟื้น โคตรชมภู

 

  นายวิชัยชาญ พงษ์สิทธิศักดิ์ นางขนิษฐา อินทราชา

 

  นางทองพันธ์ สาราษฎร์ นางเพชร นวลภักดิ์

 

  นายสุริยา บุญเค้า นายพิศไทย หล้าหิบ

 

  นายจำนงค์ โคกโพธิ์ นายประยูร อุ่นวงศ์

 

  นายชัชวาลย์ อินทรสิทธิ์ นางยนทา บึงราช