เนื้อหา

ติดต่อเรา

 

หมายเลขโทรศัพท์  เทศบาลตำบลคำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร
ส่วนราชการ โทรศัพท์ โทรสาร
 1. คณะผู้บริหาร 042 - 796472  
 2. ปลัดเทศบาลฯ - รองปลัดเทศบาลฯ 042 - 796472  
 3. สำนักปลัดเทศบาล 042 - 796043  
 4. กองคลัง 042 - 796043
042 - 796576
 5. กองสวัสดิการสังคม 042 - 796043  
 6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 042 - 796043  
 7. กองวิชาการและแผนงาน 042 - 796472  
 8. กองการศึกษา 042 - 796472  
 9. กองช่าง 042 - 796472  
 10. โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 042 - 796467  042 - 796467
 11. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042 - 796525