เนื้อหา

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 2 ปี 2560

sapa220501

     > สภาเทศบาลตำบลคำตากล้า จัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เพือปรึกษาหารือข้อราชการและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลคำตากล้า.

sapa220502

sapa220503

sapa220504

sapa220505

sapa220506

sapa220507

sapa220508

sapa220509

sapa220510

sapa220511

sapa220512

sapa220513

sapa220514

sapa220515

sapa220516

sapa220517

sapa220518

sapa220519

backhome