เนื้อหา

กฐินเทศบาลคำตากล้า ปี 2560 (30 ต.ค. 60)

gatintbk6001

  > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ และพี่น้องชาวคำตากล้า ร่วมทอดถวายกฐินสามัคคีเทศบาลตำบลคำตากล้า ประจำปี 2560 ณ วัดศรีบุญเรือง (วัดใต้) บ้านศรีดอกแก้ว-ทุ่งดู่ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ยอดทั้งสิ้น 179,999 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน).

gatintbk6002

gatintbk6003

gatintbk6004

gatintbk6005

gatintbk6006

gatintbk6007

gatintbk6008

gatintbk6009

gatintbk6010

gatintbk6011

gatintbk6012

gatintbk6013

gatintbk6014

gatintbk6015

gatintbk6016

gatintbk6017

gatintbk6018

gatintbk6019

gatintbk6020

gatintbk6021

gatintbk6022

gatintbk6023

gatintbk6024

gatintbk6025

gatintbk6026

gatintbk6027

gatintbk6028

gatintbk6029

backhome