เนื้อหา

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

pasumplan46101

  > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลตำบลคำตากล้า เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำตากล้า ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคำตากล้า/ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ทั้ง 11 ชุมชนเในเขตเทศบาลตำบลคำตากล้า.

pasumplan46102

pasumplan46103

pasumplan46104

pasumplan46105

pasumplan46106

pasumplan46107

pasumplan46108

pasumplan46109

pasumplan46110

pasumplan46111

backhome