เนื้อหา

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 1 ปี 2561 (20 ก.พ. 61)

sapatbk20026101

   > เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำตากล้า ได้มีการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาญัตติฯ และร่วมเสนอความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาลตำบลคำตากล้า เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน.

sapatbk20026102

sapatbk20026103

sapatbk20026104

sapatbk20026104

sapatbk20026105

sapatbk20026106

sapatbk20026107

sapatbk20026108

sapatbk20026109

sapatbk20026110

sapatbk20026111

sapatbk20026112

sapatbk20026113

sapatbk20026114

sapatbk20026115

sapatbk20026116

sapatbk20026117

sapatbk20026118

sapatbk20026119

sapatbk20026120

sapatbk20026121

backhome