เนื้อหา

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (25 ก.ค. 61)

pasakomtbtbk6101

  > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ของเทศบาลตำบลคำตากล้า โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำตากล้า.

pasakomtbtbk6102

pasakomtbtbk6103

pasakomtbtbk6104

pasakomtbtbk6105

pasakomtbtbk6106

pasakomtbtbk6107

pasakomtbtbk6108

backhome