เนื้อหา

ประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

ggptntbk5801

   > ประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำตากล้า (แห่งใหม่) นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  เป็นประธานในการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  จำนวน 6 คน , คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  จำนวน 3 คน  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน 2 คน  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548. 

ggptntbk5802

 

ggptntbk5803

ggptntbk5804

ggptntbk5805

ggptntbk5806

ggptntbk5807

ggptntbk5808

ggptntbk5809

ggptntbk5810

ggptntbk5811

ggptntbk5812

ggptntbk5813

ggptntbk5801

ggptntbk5814

ggptntbk5815

ggptntbk5816

ggptntbk58161

ggptntbk5817

      ^ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  จำนวน 6 คน  ประกอบด้วย 1.นายสีนวน  สุดชาวงศ์  2.นายบุญสวน   เชื้อคง  3.นางวาสนา   เจริญบุญ  4.นางราตรี  ศาลาแก้ว   5.นายบุญมี   ใจสว่าง  6.นางวันนี   สุระสาย

ggptntbk5818

       ^ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 3 คน  ประกอบด้วย  1.นายสนธยา   หล้าหิบ  2.นายโยคี   ทาวงศ์ษา  3.นายสาทิศ   อ่อนละมุล 

ggptntbk5819

        ^ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน 2 คน  ประกอบด้วย  1.นายทองใส   ผลาวงศ์  2.นายองอาจ   อุประ

 

> บันทึกภาพ/อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome