เนื้อหา

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2558

sedyung5801

      > โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 58  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลคำตากล้า  ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเคมีตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2558  ทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ระหว่างวันที่ 18 - 30 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา.

sedyung5802

sedyung5803

sedyung5804

sedyung5805

อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์).

backhome