เนื้อหา

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558

sapa035801

    > สภาเทศบาลตำบลคำตากล้า  ได้จัดให้มีการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี 2558  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ  ซึ่งการประชุมในวันนี้  นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  ได้เสนอญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (วาระที่ 1 วาระรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ) มติที่ประชุมเห็นชอบ 11 เสียง , งดออกเสียง 1 เสียง.

sapa035803

sapa035805

sapa035806

sapa035807

sapa035808

> บันทึกภาพ/อัพเดทโดย...  เว็บมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome