เนื้อหา

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2558 (ครั้งที่ 2)

sedyungtbk58201

   > กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลคำตากล้า  จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ปี 2558  ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 14 - 25 กันยายน 2558  โดยออกให้บริการฉีดพ่นเคมีกำจัดยุงลายทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคำตากล้า.

sedyungtbk58202

sedyungtbk58203

sedyungtbk58204

sedyungtbk58205

backhome