เนื้อหา

โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกทักษะประชาชน 62

donutjew6201

     > 27 มิถุนายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลคำตากล้า จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกทักษะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1.การทำยาดมสมุนไพร 2.การทำขนมโดนัทจิ๋ว 3.การทำเหรียญโปรยทาน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กศน.อำเภอคำตากล้า เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถพึ่งตนเองได้ และดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.

donutjew6202

donutjew6203

donutjew6204

donutjew6205

donutjew6206

donutjew6207

donutjew6208

donutjew6209

donutjew6210

backhome