เนื้อหา

ประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (21 ส.ค. 58)

sapatbk21085801

    > สภาเทศบาลตำบลคำตากล้าเปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558  เพื่อพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วาระที่ 2 , วาระที่ 3 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลคำตากล้า  11 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง.

sapatbk21085802

sapatbk21085803

sapatbk21085804

sapatbk21085805

sapatbk21085806

sapatbk21085807

sapatbk21085808

sapatbk21085809

sapatbk21085810

sapatbk21085811

sapatbk21085812

backhome