เนื้อหา

โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกทักษะประชาชน 61

frsip6101

   > เทศบาลตำบลคำตากล้า ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร  จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกทักษะประชาชน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลคำตากล้า กลุ่มเป้าหมาย 50 คน โดยมีกิจกรรมแปรรูปจากผ้าทอ , การทำอาหาร และการทำขนมไทย ทีมวิทยากรนำโดยอาจารย์แก้วตา วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้สนใจและสามารถประกอบเป็นอาชีพได้. 

frsip6102

frsip6103

frsip6104

frsip6105

frsip6106

frsip6107

frsip6108

frsip6109

frsip6110

frsip6111

frsip6112

frsip6113

frsip6114

frsip6115

frsip6116

frsip6117

frsip6118

frsip6119

frsip6120

frsip6121

frsip6122

backhome