เนื้อหา

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 2561

 

OIT ปี 2561

> O1 โครงสร้างหน่วยงาน    

> O2 ข้อมูลผู้บริหาร

> O3 อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมาย

> O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

> O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

> O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

        พรบ.เทศบาล

        พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

> O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

> O8 Q&A

> O9 Social Network

> O10 แผนดำเนินงานประจำปี

> O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

> O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

          รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ห้วงที่ 1 ปี 2560

          รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ห้วงที่ 2 ปี 2560

> O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

> O14 มาตรฐานการให้บริการ

> O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

> O16 ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

> O17 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

> O18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

> O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

> O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

> O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

> O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

> O23 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

> O24 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

> O25 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

> O26 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

> O27 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

> O28 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

> O30 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

> O31 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี