เนื้อหา

จัดทำแผนชุมชน ปี 2562

plansumsuntbk6201

  > เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร จัดทำโครงการจัดทำแผนชุมชนร่วมกับคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2562 ณ ชุมชนทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการทบทวนแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของชุมชนในการนำแผนชุมชนมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น ให้เป็นไปตามความต้องการ ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งทุกชุมชนต้องร่วมกัน "สร้างพลังชุมชนและใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน".

plansumsuntbk6202

plansumsuntbk6203

plansumsuntbk6204

plansumsuntbk6205

plansumsuntbk6206

plansumsuntbk6207

plansumsuntbk6208

plansumsuntbk6209

plansumsuntbk6210

plansumsuntbk6211

plansumsuntbk6212

plansumsuntbk6213

plansumsuntbk6214

plansumsuntbk6215

plansumsuntbk6216

plansumsuntbk6217

plansumsuntbk6218

plansumsuntbk6219

plansumsuntbk6220

plansumsuntbk6221

plansumsuntbk6222

backhome