เนื้อหา

ประชุมสภาเทศบาลตำบลคำตากล้า สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562 (1 มี.ค. 62)

sapatbk620101

   > เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สภาเทศบาลตำบลคำตากล้า ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาญัตติของนายกเทศมนตรีฯ จำนวน 3 ญัตติ , พิจารณาเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 และหารือแนวทางการพัฒนาเทศบาลร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคำตากล้า.

sapatbk620102

sapatbk620103

sapatbk620104

 

backhome