เนื้อหา

ประชาคมท้องถิ่นฯ 62 (7 มิ.ย. 62)

pasakom6201

   > นายปริญญา  นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า กล่าวเปิดโครงการฯ และพบปะพี่น้องประชาคมที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ตามโครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พ.ศ.2561-2655 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำตากล้า โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ปราชญ์ชุมชน ส่วนราชการ และพี่น้องชุมชนทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ.

pasakom6206

pasakom6202

pasakom6203

pasakom6204

pasakom6205

pasakom6207

pasakom6208

pasakom6209

pasakom6210

pasakom6211

pasakom6212

pasakom6213

pasakom6214

pasakom6215

pasakom6216

pasakom6217

pasakom6218

backhome