เนื้อหา

ประชุมสภาเทศบาลฯ (24 พ.ย. 63)

sapatbk21116301

> เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำตากล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา และร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาเทศบาลฯ.

sapatbk21116302

sapatbk21116303

sapatbk21116304

backhome