เนื้อหา

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปี 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 (7 ธ.ค. 63)

plan616501

    > เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำตากล้า ได้จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปี 2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน.

plan616502

plan616503

plan616504

plan616505

plan616506

plan616507

plan616508

plan616509

plan616510

backhome