เนื้อหา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ptessabanhd01

> เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

> แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

> เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

> แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564