เนื้อหา

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ptessabanhd01

> คู่มือการปฏิบัติงาน รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

> คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลคำตากล้า ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

> คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

> คู่มือการปฏิบัติงานการขอใช้รถส่วนกลาง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำตากล้า

> คู่มือการปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน 

> แนวทางปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล

> แนวทางปฏิบัติในการประหยัดกระดาษ หมึกพิมพ์ และวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานฯ สำนักปลัดเทศบาล