เนื้อหา

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2564

sapatbk27086401

> เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สภาเทศบาลตำบลคำตากล้า ได้จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อร่วมกันพิจารณาญัตติของนายบูรณะ ศรีสุราช นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (วาระที่ 2 แปรญัตติ - วาระที่ 3 ลงมติ) มติที่ประชุม : เห็นชอบ 11 เสียง , งดออกเสียง 1 เสียง.

sapatbk27086402

sapatbk27086403

sapatbk27086404