เนื้อหา

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 64

zero6401

    > เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายบูรณะ ศรีสุราช นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) เทศบาลตำบลคำตากล้าจึงขอมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการนำป้ายสัญลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ จุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ทนคนโกง ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ.

zero6402

zero6403

zero6404

zero6405

zero6406

zero6407

backhome