เนื้อหา

เอกสารเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์

bannertbk5810

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคำตากล้า

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องุถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - แผนกงาารจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลคำตากล้า 

 icon pdf  ประกาศฯ แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เทศบาลตำบลคำตากล้า

  icon pdf  ประชาสัมพันธ์... งบแสดงฐานะการเงินเทศบาลตำบลคำตากล้า ปี 2562

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 icon pdf  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2562

 icon pdf  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2562

  icon pdf   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2562

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 

  icon pdf  ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ปี 2562 

 

  icon pdf  ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 icon pdf  ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาลสังกัดสถานศึกษา ตำแหน่งครู คศ.1 จำนวน 3 อัตรา (สาขาวิชาเอกภาษาไทย,วิทยาศาสตร์ทั่วไป,คอมพิวเตอร์,พลศึกษา,สังคมศึกษา,ศิลปกรรม และคณิตศาสตร์)

  icon pdf  ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2561 

  icon pdf  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

  icon pdf  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้คู่มือประชาชนของ อปท. (เทศบาลตำบลคำตากล้า) 

       bu 1  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เทศบาลตำบลคำตากล้า icon update

      bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 icon update

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลคำตากล้า

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใชัแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใชัแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใชัแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใชัแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ , แผนการจัดหาพัสดุฯ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

      bu 1  ประกาศฯ เรื่องประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1

      bu 1  ประกาศฯ เรื่องการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลคำตากล้า

      bu 1  ประกาศฯ เรื่องแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลตำบลคำตากล้า

      bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลคำตากล้า

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลคำตากล้า  

        bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) ของเทศบาลตำบลคำตากล้า

      bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตำบลคำตากล้า

 

       bu 1  ประกาศฯ รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า (1 มี.ค. - 31 มี.ค. 2559) 

       bu 1  ประกาศฯ รับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล  ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำตากล้า (1 มี.ค. - 31 มี.ค. 2559)

       bu 1  ประกาศฯ เรื่องแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลตำบลคำตากล้า

   

       bu 1  ประกาศฯ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

       bu 1  ประชาสัมพันธ์  กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ  และชำระภาษี  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2559 (เทศบาลตำบลคำตากล้า)  

       bu 1  งบแสดงฐานะทางการเงิน,งบทรัพย์สิน,งบหนี้สิน,งบเงินสะสม,งบแสดงผลการดำเนินงาน จ่ายจากเงินรายรับของเทศบาลตำบลคำตากล้า  และงบแสดงฐานะการเงินของสำนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า  ประจำปีงบประมาณ 2558

       bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

       bu 1  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลตำบลคำตากล้า

      bu 1 ประกาศฯ เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2558 

       bu 1  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี  ค่าธรรมเนียม  และใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2558 

       bu 1  เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประใมาณ พ.ศ.2558 (เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร) 

       bu 1  งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลตำบลคำตากล้า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557