เนื้อหา

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคำตากล้า

                             นายปริญญา  นิกาพฤกษ์

 

  นางวารุณี  เทียนแก้ว นายประหยัด  ทองพรหม

 

  นายสำเร็จ  อินทรสิทธิ์ นายบุญกอง  แก้วจันทร์เพ็ง