Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

bnbgct06bnbgct07 bnbgct05 bnbgct01 bnbgct02 bnbgct04 

bannertbk5807

icon star001 หน้าแรก

icon star001 วิสัยทัศน์

icon star001 คณะผู้บริหารฯ icon new02

icon star001 สมาชิกสภาเทศบาล icon new02

icon star001 ประวัติภูไทคำตากล้า 

icon star001 เว็ปมาสเตอร์

icon star001 ติดต่อเรา

icon star001 แผนที่เทศบาล icon hot02

icon star001 รับฟังความคิดเห็น 

icon star001 โทรศัพท์สายด่วน สายตรง 

icon star001 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการฯ

 

menuita6201 

icon show sticky โครงสร้าง    

icon show sticky ข้อมูลผู้บริหาร 

icon show sticky อำนาจหน้าที่

icon show sticky แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  

icon show sticky ข้อมูลการติดต่อ

icon show sticky กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

icon show sticky ข่าวประชาสัมพันธ์

icon show sticky Q&A 

icon show sticky Social Network

icon show sticky นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

menuita6202

icon show sticky แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 

icon show sticky รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

icon show sticky รายงานผลการดำเนินงานประจำปี     

icon show sticky คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

icon show sticky คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

icon show sticky ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

icon show sticky รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

icon show sticky E-Service

menuita6601

icon show sticky แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

icon show sticky ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

icon show sticky สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

icon show sticky รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  

menuita6204

icon show sticky นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

icon show sticky การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

icon show sticky หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

icon show sticky รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

menuita6205

icon show sticky แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

icon show sticky ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

icon show sticky ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

icon show sticky การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

menuita6206

icon show sticky ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No  Gift  Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

icon show sticky การสร้างวัฒนธรรม No  Gift  Policy

icon show sticky รายงานผลตามนโยบาย No  Gift  Policy

icon show sticky การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

icon show sticky การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

icon show sticky แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

icon show sticky รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน 

icon show sticky รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

menuita6603

icon show sticky ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

icon show sticky การขับเคลื่อนจริยธรรม

icon show sticky การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

icon show sticky มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

icon show sticky การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

 

bannertbk5809

icon show sticky ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2566 (1 ม.ค. 66) icon update

icon show sticky พิธีบวงสรวงเลี้ยงศาลปู่ตาแสง (18 ธ.ค. 65) icon update

icon show sticky ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (16 ธ.ค. 65) 

icon show sticky กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2565 

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง - แข่งเรือ 2565 (8-9-10 พ.ย. 65) 

icon show sticky กิจกรรมวันปิยะมหาราช 2565 (23 ต.ค. 65) 

icon show sticky ประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ปี 2566

icon show sticky กฐินเทศบาลฯ ปี 2565 (18 ต.ค. 65) icon hot02

icon show sticky โครงการอิ่มอุ่นไอรัก ทอถักสายใย 65 icon new02

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 icon new03

icon show sticky วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 ก.ค. 65 

icon show sticky โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 65 

icon show sticky พิธีถวายเทียนพรรษาฯ วัดมหาชัย (12 ก.ค. 65)

icon show sticky โครงการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะฯ (29 มิ.ย. 65)

icon show sticky โครงการแปรรูปและถนอมอาหารจากเนื้อสัตว์ (25-27 มิ.ย. 65)

icon show sticky วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย. 65)

icon show sticky กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ 65 (12 พ.ค. 65) icon new02

icon show sticky กิจกรรมแลกของขวัญโรงเรียนผู้สูงอายุฯ (29 ธ.ค. 64)

icon show sticky โครงการสร้างสุขเสริมกำลังใจฯ ปี 2564

icon show sticky ผ้าป่าเทศบาลตำบลคำตากล้า ปี 2564 (25 ธ.ค. 64) 

icon show sticky เทศกาลแห่ดาวคำตากล้า 64 (24 ธ.ค. 64)

icon show sticky กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 64 (9 ธ.ค. 64)

icon show sticky กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2564 (5 ธ.ค. 64) 

icon show sticky ประขุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (28 ต.ค. 64)

icon show sticky ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

icon show sticky กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 64

icon show sticky ประชุมฯ พิจารณาแผนดำเนินงาน ป๊ 2565 (17 ก.ย. 64)

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2564 (27 ส.ค. 64)

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 (19 ก.ค. 64)

icon show sticky มอบหน้ากากอนามัยฯ 64 (1 ก.ค. 64)

icon show sticky กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ 64

icon show sticky ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปี 2561-2565

icon show sticky ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 63 (24 พ.ย. 63)

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง 63 (31ต.ค. 63)

icon show sticky วันปิยะมหาราช 63 (23 ต.ค. 63)

icon show sticky กฐินเทศบาลตำบลคำตากล้า 63 (16 ต.ค. 63)

icon show sticky วันคล้ายวันสวรรคตฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม 2563)

icon show sticky กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563 (12 ส.ค. 63)

icon show sticky พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ (23 ก.ค. 63)

icon show sticky กิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านนาคำ (21 ก.ค. 63)

icon show sticky ถวายเทียนจำนำพรรษา 2563 (20 ก.ค. 63) 

icon show sticky โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ โควิท 19 และจัดทำหน้ากากอนามัยฯ (11 มี.ค. 63) 

icon show sticky ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 63 (25 ก.พ. 63) 

icon show sticky วันเด็กแห่งชาติ 2563 (10 ม.ค. 63) 

icon show sticky ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ (1 ม.ค. 63)

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2562

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2561

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2560

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2559

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2558 <span s

 

 

สำหรับสมาชิก

เนื้อหา

กิจกรรมแลกของขวัญโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำตากล้า (25 ธ.ค. 61)

pemaipt6201

  > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า กล่าวพบปะและอวยพรผู้สูงอายุเนื่องในกิจกรรมแลกของขวัญของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำตากล้า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากนายออมสิน   คำมุก นายอำเภอคำตากล้า ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย.

pemaipt6202

pemaipt6203

pemaipt6204

pemaipt6205

pemaipt6206

pemaipt6207

pemaipt6208

pemaipt6209

pemaipt6209

pemaipt6210

pemaipt6211

pemaipt6212

pemaipt6213

pemaipt6214

pemaipt6215

pemaipt6216

pemaipt6217

pemaipt6218

pemaipt6224

pemaipt6225

pemaipt6219

pemaipt6220

pemaipt6221

pemaipt6222

pemaipt6223

backhome

 

 

จังหวัดเคลื่อนที่ฯ อ.คำตากล้า (20 ธ.ค. 61)

jwsknk6101

    > นายเมธี   สุพรรณฝ่าย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวพบปะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคำตากล้าและกล่าวเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยได้นำบริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ ออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร.

jwsknk6102

jwsknk6103

jwsknk6104

jwsknk6105

jwsknk6106

jwsknk6107

jwsknk6108

jwsknk6109

jwsknk6110

jwsknk6111

jwsknk6112

jwsknk6113

jwsknk6114

jwsknk6115

jwsknk6116

jwsknk6117

jwsknk6118

jwsknk6119

jwsknk6120

jwsknk6121

jwsknk6122

jwsknk6123

jwsknk6124

jwsknk6125

jwsknk6126

jwsknk6127

jwsknk6128

jwsknk6129

jwsknk6130

jwsknk6131

jwsknk6132

jwsknk6133

jwsknk6134

jwsknk6135

jwsknk6136

jwsknk6137

jwsknk6138

jwsknk6139

jwsknk6140

jwsknk6141

jwsknk6142

jwsknk6143

backhome

 

 

ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ ปี 2561 (22-24 พ.ย. 61)

loygatongtbk6124

  > เทศบาลตำบลคำตากล้า นำโดย... นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  ร่วมกับอำเภอคำตากล้า อบต.คำตากล้า ภาครัฐ เอกชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำตากล้า พนักงานเทศบาล และพี่น้องชาวคำตากล้า ร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทง - แข่งเรือ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองสามขา อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชุมชนทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ เป็นอย่างดี ซึ่งงานครั้งนี้จัดได้ยิ่งใหญ่เหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมาและมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก.

loygatongtbk6101

loygatongtbk6102

loygatongtbk6103

loygatongtbk6104

loygatongtbk6105

loygatongtbk6106

loygatongtbk6107

loygatongtbk6108

loygatongtbk6109

loygatongtbk6110

loygatongtbk6111

loygatongtbk6112

loygatongtbk6113

loygatongtbk6114

loygatongtbk6115

loygatongtbk6116

loygatongtbk6117

loygatongtbk6118

loygatongtbk6119

loygatongtbk6120

loygatongtbk6121

loygatongtbk6122

loygatongtbk6123

loygatongtbk6124

loygatongtbk6125

loygatongtbk6126

loygatongtbk6127

loygatongtbk6128

loygatongtbk6129

loygatongtbk6130

loygatongtbk6131

loygatongtbk6132

loygatongtbk6133

loygatongtbk6134

loygatongtbk6135

loygatongtbk6136

loygatongtbk6137

loygatongtbk6138

loygatongtbk6139

loygatongtbk6140

loygatongtbk6141

loygatongtbk6142

loygatongtbk6143

loygatongtbk6144

loygatongtbk6145

loygatongtbk6146

loygatongtbk6147

loygatongtbk6148

loygatongtbk6149

loygatongtbk6150

loygatongtbk6151

loygatongtbk6152

loygatongtbk6153

loygatongtbk6154

loygatongtbk6155

loygatongtbk6156

loygatongtbk6157

loygatongtbk6158

loygatongtbk6159

loygatongtbk6160

loygatongtbk61601

loygatongtbk6161

loygatongtbk6162

loygatongtbk6163

loygatongtbk6164

loygatongtbk6165

loygatongtbk6166

loygatongtbk6167

loygatongtbk6168

loygatongtbk6169

loygatongtbk6170

loygatongtbk6171

loygatongtbk6172

loygatongtbk6173

loygatongtbk6174

loygatongtbk6175

loygatongtbk6176

loygatongtbk6177

loygatongtbk6178

loygatongtbk6179

backhome

 

 

 

 

 

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9 (5 ธ.ค. 61)

dayking6101

  > เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ  ณ ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า.

dayking6103

dayking6104

dayking6105

dayking6106

dayking6107

dayking6108

dayking6109

dayking6111

backhome

 

 

กฐินเทศบาลฯ ปี 2561 (2 พ.ย. 61)

gatintbk6101

    > กฐินสามัคคีของเทศบาลตำบลคำตากล้าปีนี้ ทอดถวาย ณ วัดมหาชัย บ้านหนองพอกน้อย-สร้างคำ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2561 ได้ยอดกฐินจำนวนเงิน 174,999 บาท (สาธุ).

gatintbk6102

gatintbk6103

gatintbk6104

gatintbk6105

gatintbk6106

gatintbk6107

gatintbk6108

gatintbk6109

gatintbk6110

gatintbk6111

gatintbk6112

gatintbk6113

gatintbk6114

gatintbk6115

gatintbk6116

gatintbk6117

backhome

 

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

bannertbk5901

unnamed1 unnamed2

bannertbk5803

bannerweblink255801

gifbannerweblink255802

gifbannerweblink255803

gifbannerweblink255804

gifbannerweblink255805

gifbannerweblink255806

bannerprmoi6201

gifbannerweblink255903

banner 100-103

gifbannerweblink255904

gifnumfai6101

gifbannerctdataktk6202

bannerfbtbk6201

pupigan250

 

April 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้

มี 33 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

6332505
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
434
1320
16633
6284244
1754
85190
6332505
Your IP: 44.200.168.16
Server Time: 2023-04-02 06:52:21

แบบประเมินผลความพึงพอใจในบริการ (Poll)

มากที่สุด - 33.3%
มาก - 42.9%
ปานกลาง - 4.8%
น้อย - 0%
น้อยที่สุด - 19%

Total votes: 21
The voting for this poll has ended on: 18 ก.ย. 2022 - 00:00

เทศบาลตำบลคำตากล้า  262 หมู่ที่ 11 บ.บ่อคำ  ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร 47250

โทรศัพท์ 042-796-043 , 042-796-472 , 042-796-525  โทรสาร 042-796-576

อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.