Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

bnbgct06bnbgct07 bnbgct05 bnbgct01 bnbgct02 bnbgct04 

bannertbk5807

icon star001 หน้าแรก

icon star001 ประวัติภูไทคำตากล้า 

icon star001 เว็ปมาสเตอร์

icon star001 ติดต่อเรา

icon star001 แผนที่เทศบาล icon hot02

icon star001 รับฟังความคิดเห็น 

 

menuita6201 

icon show sticky โครงสร้างหน่วยงาน    

icon show sticky ข้อมูลผู้บริหาร

icon show sticky อำนาจหน้าที่

icon show sticky แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

icon show sticky ข้อมูลการติดต่อ

icon show sticky กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

icon show sticky ข่าวประชาสัมพันธ์

icon show sticky Q&A

icon show sticky Social Network

menuita6202

icon show sticky แผนดำเนินงานประจำปี

icon show sticky รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

icon show sticky รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

icon show sticky คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

icon show sticky คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

icon show sticky ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

icon show sticky E-Service

menuita6203

icon show sticky แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

icon show sticky รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

icon show sticky รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

icon show sticky แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

icon show sticky ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

icon show sticky สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

icon show sticky รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

menuita6204

icon show sticky นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

icon show sticky การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

icon show sticky หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

menuita6205

icon show sticky แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

icon show sticky ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

icon show sticky ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

icon show sticky ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

icon show sticky การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

menuita6206

icon show sticky เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

icon show sticky การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

icon show sticky การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

icon show sticky การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

icon show sticky แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

icon show sticky รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน

icon show sticky รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

menuita6207

icon show sticky มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

icon show sticky มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

icon show sticky มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

icon show sticky มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

icon show sticky มาตรการป้องกันการรับสินบน

icon show sticky มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

icon show sticky มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

bannertbk5809 

icon show sticky ถวายเทียนพรรษา 62 (12 ก.ค. 62)  icon update

icon show sticky โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกทักษะประชาชน 62 icon update

icon show sticky ประชาคมท้องถิ่นฯ 62 (7 มิ.ย. 62) icon new02

icon show sticky วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย. 62) icon new03

icon show sticky งานสัปดาห์วิสาขบูชา ปี 2562 จังหวัดสกลนคร (18 พ.ค. 62)  icon new

icon show sticky พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

icon show sticky กิจกรรมวันเทศบาล 2562

icon show sticky ประเพณีสงกรานต์คำตากล้า 2562

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562 (1 มี.ค. 62)

icon show sticky โครงการจัดทำแผนชุมชน 62 (17-31 ม.ค. 62)

icon show sticky กิจกรรมเดินรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" 

icon show sticky วันเด็กแห่งชาติ 62 (8 ม.ค. 62) 

icon show sticky ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562 (1 ม.ค. 62)

icon show sticky กิจกรรมแลกของขวัญโรงเรียนผู้สูงอายุฯ (25 ธ.ค. 61) icon hot02

icon show sticky จังหวัดเคลื่อนที่ฯ (20 ธ.ค. 61) icon new

icon show sticky กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9 (5 ธ.ค. 61) 

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ ปี 2561 (22-24 พ.ย. 61)

icon show sticky กฐินเทศบาลฯ 2561 (2 พ.ย. 61)

icon show sticky วันปิยมหาราช 2561 (23 ต.ค. 61) 

icon show sticky กิจกรรมจิตอาสาฯ ปลูกและบำรุงรักษาต้นยางนา (18 ต.ค. 61)

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2561

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2560

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2559

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2558

 

 

 

สำหรับสมาชิก

เนื้อหา

ถวายเทียนพรรษา 62 (12 ก.ค. 62)

 

tenpansa6201

  > 12 กรกฎาคม 2562 นายปริญญา   นิกาพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคำตากล้า ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสว่างสามัคคี บ.โคกอุดม ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร (สาธุ).

tenpansa6217

tenpansa6202

tenpansa6203

tenpansa6204

tenpansa6205

tenpansa6206

tenpansa6207

tenpansa6208

tenpansa6209

tenpansa6210

tenpansa6211

tenpansa6212

tenpansa6213

tenpansa6214

tenpansa6215

tenpansa6216

tenpansa6218

backhome

 

 

ประชาคมท้องถิ่นฯ 62 (7 มิ.ย. 62)

pasakom6201

   > นายปริญญา  นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า กล่าวเปิดโครงการฯ และพบปะพี่น้องประชาคมที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ตามโครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ พ.ศ.2561-2655 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำตากล้า โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ปราชญ์ชุมชน ส่วนราชการ และพี่น้องชุมชนทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ.

pasakom6206

pasakom6202

pasakom6203

pasakom6204

pasakom6205

pasakom6207

pasakom6208

pasakom6209

pasakom6210

pasakom6211

pasakom6212

pasakom6213

pasakom6214

pasakom6215

pasakom6216

pasakom6217

pasakom6218

backhome

งานสัปดาห์วิสาขบูชา ปี 2562

wisakasnk6201

  > เทศบาลตำบลคำตากล้า ร่วมกับอำเภอคำตากล้า จัดตกแต่งขบวนแห่โคมบัวบูชารถบุปผชาติ ถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสารจรรโลงพระพุทธศาสนา เนื่องในงานสัปดาห์วิสาขบูชา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร (สาธุ).

wisakasnk6202

wisakasnk6203

wisakasnk6204

backhome

 

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย. 62)

std6201

std6237

  > เทศบาลตำบลคำตากล้า ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอำเภอคำตากล้า และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะหนองสามขา เพื่อถวายพระราชกุศลฯ.

std6202

std6203

std6204

std6205

std6206

std6207

std6208

std6209

std6210

std6211

std6212

std6213

std6214

std62141

std6215

std6216

std6217

std6218

std6219

std6220

std6221

std6222

std6223

std6224

std6225

std6226

std6227

std6228

std6229

std6230

std6231

std6232

std6233

std6234

std6235

std6236backhome

 

 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

rasapisek6212

  > นายปริญญา นิกาพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคำตากล้า ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (6 พ.ค. 2562) ณ หอประชุมอำเภอคำตากล้า.

rasapisek6201

rasapisek6202

rasapisek6203

rasapisek6204

rasapisek6205

rasapisek6206

rasapisek6207

rasapisek6208

rasapisek6209

rasapisek6210

rasapisek6211

backhome

 

 

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

bannertbk5901

unnamed1 unnamed2

bannertbk5803

bannerweblink255801

gifbannerweblink255802

gifbannerweblink255803

gifbannerweblink255804

gifbannerweblink255805

gifbannerweblink255806

bannerprmoi6201

gifbannerweblink255903

banner 100-103

gifbannerweblink255904

gifnumfai6101

gifbannerctdataktk6202

bannerfbtbk6201

 

 

July 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้

มี 42 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

3246051
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
4746
3818
22156
3182160
73965
87701
3246051
Your IP: 54.161.118.57
Server Time: 2019-07-19 19:24:18

คุณประทับใจงานประเพณีใดมากที่สุด

ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ - 50%
ประเพณีแห่ดาว - 0%
ประเพณีบุญเดือนสาม - 0%
ประเพณีสงกรานต์ - 50%
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: 17 ธ.ค. 2015 - 00:00

เทศบาลตำบลคำตากล้า  262 หมู่ที่ 11 บ.บ่อคำ  ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร 47250

โทรศัพท์ 042-796-043 , 042-796-472 , 042-796-525  โทรสาร 042-796-576

อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.